Journal

การจำแนกและทำนายความแก่ ปริมาณความชื้น และปริมาณเส้นใยของขิงสดด้วยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
24
1
58-65
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-