Journal

ตัวตน สังคม วัฒนธรรม: เงื่อนไขสู่การสูงวัยอย่างมีศักยภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม
วารสารสังคมศาสตร์ (ISSN: 01250590)
47
2
109-131
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-