Journal

Article
การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำในการหมักย่อยร่วมกับมูลสุกรต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
35
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
9-18
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-