Journal

Article
การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้าโดยการใช้เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
36
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
98-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-