Journal

Article
การใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่(ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
57-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-