Journal

ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของสื่อมวลชนและประชาชนในกรุงเทพมหานคร
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ (ISSN: 08586160)
21
พิเศษ
44-53
สิงหาคม - กันยายน 2017
ชาติ
-
-
-
-