Journal

การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
48
2
260-269
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-