Journal

Pakistan Journal of Nutrition (ISSN: 16805194)
16
7
514-520
มิถุนายน 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดขมิ้นชันผง แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,5 มิ.ย. 2017 - 5 พ.ค. 2018