Journal

การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย (Thai Industrial Engineering Network Journal) (ISSN: 24082635)
3
1
17-24
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-