Journal

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดแฟกเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่ได้ดุลโดยใช้หม้อแปลงชนิดต่างๆสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ
วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal) (ISSN: 08574154)
30
101
69-80
กรกฎาคม - กันยายน 2017
ชาติ
-
-
-
-