Journal

ความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชป่าชายเลนของชุมชนคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ISSN: 19066627)
10
2
-
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-