Journal

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดระยอง
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
27
1
14-25
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-