Journal

Rice (ISSN: 19398425)
10
-
---
มกราคม - ธันวาคม 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2020 - 31 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์ แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานโรคไหม้ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลยีนที่ระบุได้จากงานวิจัยนี้ ไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนได้พันธุ์ข้าวปรับปรุงที่ต้านทานต่อโรคไหม้ ชื่อสายพันธุ์ KD4-14 ซึ่งได้แจกจ่ายแก่เกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์เพื่อการปลูกในพื้นที่จริง จนถึงปัจจุบัน,1 ต.ค. 2017 - 12 มิ.ย. 2022
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานโรคไหม้ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลยีนที่ระบุได้จากงานวิจัยนี้ ไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จนได้พันธุ์ข้าวปรับปรุงที่ต้านทานต่อโรคไหม้ ชื่อสายพันธุ์ KD4-14 ซึ่งได้แจกจ่ายแก่เกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์เพื่อการปลูกในพื้นที่จริง จนถึงปัจจุบัน,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนที่ต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเกิดจาก Magnaporthe oryzae แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ KURDI,28 มิ.ย. 2021 - 27 มิ.ย. 2024
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลยีนที่ได้จาก Chaipanya et al., 2017 มาใช้ในการคัดเลือกความต้านทานโรคไหม้ของข้าวได้ตั้งแต่ระยะกล้า ทั้งชดเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะต่อยีนต้านทาน Pish บนโครโมโซม 1 และยีนต้านทาน Pik บนโครโมโซม 11 โดยได้ขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สิทธิบัตร 19367 วันที่ 3 มี.ค. 65) โดยตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่พัฒนาให้ต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ เช่น ข้าวเหนียวหอมนาคา นอกจากนี้ยังใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่าง ๆ อีกหลายประชากรซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สวทช. ,1 ต.ค. 2017 - 18 มิ.ย. 2022