Journal

การคัดแยกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อบาซิลลัส
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา TCI1 (ISSN: 23510781)
22
พิเศษ
288-298
สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-