Journal

Article
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดเพื่อสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในประเทศไทย
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัย (ISSN: 08592330)
Volume
22
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
67-80
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-