Journal

Article
การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และการวิเคราะห์การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-gamma)ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis) และสัตว์ตระกูลกวางในประเทศไทย
Journal
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
Volume
47
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2017
Page
117-122
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-