Journal

Article
ทศวรรษแห่งความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน: ผลการติดตามดัชนีด้านคลอโรฟิลล์เอและออกซิเจนละลายน้ำ
Journal
วิทยาศาสตร์การประมง (ISSN: 08581800)
Volume
2558
Issue
3-4
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
87-100
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-