Journal

Article
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต
Journal
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ (ISSN: 19060432)
Volume
2556
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
ธันวาคม 2013
Page
143-147
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-