Journal

Article
อิทธิพลของการบริหารผลงานต่อทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
Journal
BU ACADEMIC REVIEW (ISSN: 16854322)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
101-114
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-