Journal

พหกุรณีศึกษา: การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยี ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (ISSN: 19069790)
8
1
141-171
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-