Journal

Article
ผลของระยะความบริบูรณ์และอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและการบานของดอกมะลิลา
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ฉบับพิเศษ (ISSN: 23510846)
Volume
3
Issue
II (M07)
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
Page
7-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-