Journal

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) (ISSN: 01250369)
48
2 พิเศษ
328-336
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-