Journal

Article
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
2 พิเศษ
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
328-336
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-