Journal

Article
อิทธิพลของการรับรู้ในความสามารถของตนเองและความพึงพอใจในการทำงานที่มีต่อการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Journal
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. (ISSN: 19063180)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
140-160
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-