Journal

การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะการเสียรูปทรงท่อโลหะกลมที่เกิดจากเครื่องตัดในกระบวนการผลิตท่อแบบอาศัยความต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ (ISSN: 19060874)
11
1
40-46
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-