Journal

การความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
4
2
21-25
เมษายน - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-