Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา SET 100
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ (ISSN: 08599750)
6
1
30-43
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-