Journal

ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ
วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences) (ISSN: 01258362)
34
1
109-134
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-