Journal

Article
ปัจจัยทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความสามารถของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ ในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
Journal
วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 15133613)
Volume
19
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
254-267
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-