Journal

Emerging Infectious Diseases (ISSN: 10806059)
2017
23
1031-1033
มิถุนายน 2017
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,20 ก.ค. 2020 - 19 ก.ค. 2023
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) การใช้ประโยชน์ :เอกสารทางการของ FAO เรื่อง TILAPIA LAKE VIRUS Expert knowledge elicitation risk assessment,3 ธ.ค. 2018 - 3 ธ.ค. 2018