Journal

ผลของการพ่นกรดซาลิไซลิกต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศท่ีปลูกในสภาพขาดน้ำระยะสั้น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
2 (พิเศษ)
545-548
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-