Journal

ประสิทธิภาพของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR
วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา (ISSN: 08577951)
21
2
7-16
เมษายน - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-