Journal

Article
ศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในลักษณะคุณภาพ เมื่อเก็บเกี่ยวเร็ว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
5
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2016
Page
16-32
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-