Journal

การจำแนกเมล็ดถั่วเขียวสาหรับการเพาะงอกด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
23
1
23-29
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-