Journal

Article
การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทาลายน้อยที่สุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
23
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
9-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-