Journal

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้นในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
Journal
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ISSN: 19062397)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
113-147
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-