Journal

Article
แนวทางในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ Smart Farmer
Journal
วารสารดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
38-56
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-