Journal

แนวทางในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ Smart Farmer
วารสารดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
15
2
38-56
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-