Journal

ชนิดความหลากหลายและความไวยาของเชื้อ Staphylococcus ที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในบางฟาร์ม ประเทศไทย
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (ISSN: 01251678)
47
1
44-55
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-