Journal

Article
ผลของอุณหภูมิอากาศต่อจลนศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดชาน้ำมัน (Camelia Oleifera) และคุณภาพน้ำมันเมล็ดชา
Journal
วารสารวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม 2017
Page
57-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-