Journal

Article
การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Journal
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ฉบับสังคมศาสตร์ (ISSN: 24523151)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
470-481
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-