Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางเลนวิทยา
Veridian E-Journal, Silpakorn University (ISSN: 19063431)
10
1
297-312
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-