Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อการซ์้อของใช้เด็กผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
Journal
International Journal of Applied Business and Economic Research (ISSN: 09727302)
Volume
14
Issue
15
Year
มีนาคม 2016
Page
10757-10777
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-