Journal

Agriculture and Natural Resources (ISSN: 2452316x)
51
1
7-14
กุมภาพันธ์ 2017
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,19 มิ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 แหล่งทุน :สวก,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2020