Journal

Article
ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Journal
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ISSN: 19052693)
Volume
12
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
114-123
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-