Journal

Article
GHG emission quantification for pavement construction projects using the process-based approach
Journal
Engineering and Applied Science Research (ISSN: 25396161)
Volume
44
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2017
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
10.14456/easr.2017.4
Related Link
-

Author

Output From Project

การประมาณหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการการก่อสร้างงานทาง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้ Discrete-Event Simulation ในการประมาณการหาค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างทาง แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2018