Journal

Article
การสำรวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
Journal
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ฉบับพิเศษ : ม.อ.วิชาการ)
Volume
11
Issue
พิเศษ
Year
พฤศจิกายน 2005
Page
45-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-