Journal

Article
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F) และหนอนใยผัก Plutella xylostella L. ที่เลี้ยงด้วยพืชตระกูลกะหล่่าสามสายพันธุ์
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III) (ISSN: 23510846)
Volume
3
Issue
ฉบับพิเศษ3
Year
พฤศจิกายน 2016
Page
56-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-