Journal

บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความยึดมั่นผูกพันต่อการทำงาน ยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
5
2
475-490
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-