Journal

Article
แนวทางสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม: ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิในการพัฒนา
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
5
Issue
2ฉบับพิเศษ
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
535-548
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-