Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences) (ISSN: 24523151)
037
2
178-187
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
นานาชาติ
-
-
-
-