Journal

ลักษณะสัณฐานและกายวิภาคของกัญชงที่ปลูกในประเทศไทย
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
37
4
293-302
กรกฎาคม - สิงหาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-